ALLIEDTELESIS MANAGEMENT FRAMEWORK

                         

         ในปัจจุบันระบบเครือข่ายพื้นฐานขององค์กรณ์ธุรกิจ (Network Infrastructure) นั้นเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ขององค์กร
เนื่องจากได้ถูกใช้เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลสำหรับแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบ อาทิ EPR, SAP, PMS,
HIS (Hospital Information System) , VoIP Phone(IP Telephony), Wireless System รวมทั้งระบบ IP Camera
หรือ IP Surveillance เนื่องด้วยแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการตอบสนองทางธุรกิจมีมากขึ้นทุกวัน ทำให้การดูแลระบบเครือข่ายทำได้ยาก
และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ปัจจัยสำคัญคือการดูแลรักษาระบบให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา และมี downtime น้อยที่สุด
ซึ่งทำให้เกิดขึ้นจริงได้ยาก และยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาะบบเครือข่ายที่สูงอีกด้วย แต่ด้วยโซลูชั่น AMF จาก Allied Telesis
ช่วยให้ผู้ดูแลรักษาระบบสามารถจัดการกับเครือข่ายทั้งระบบจากส่วนกลางได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลด downtime
ของระบบเครือข่ายอย่างได้ผล


Allied Telesis Management Framework
Allied Telesis Management Framework นั้นเป็นเทคโนโลยี ที่คิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท Allied Telesis เพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวไป
อย่างชาญฉลาดและใช้ทรัพยากร รวมถึงเวลาให้น้อยที่สุด โดยมีความสามารถที่พิเศษดังต่อไปนี้

 

- Centralization Management

 

 • Unified command-line
  • Problem: เมื่อผู้ดูแลระบบ ต้องการเพิ่มเติม หรือแก้ไขค่า Configuration อุปกรณ์เครือข่ายนั้น ต้อง Access เข้าไปยังอุปกรณ์
   ทีละตัวเพื่อบริหารจัดการและแก้ไข (แม้ว่าจะมี Network Management Software) ถ้าใช้เวลา 20 นาทีต่อ 1 อุปกรณ์
   ในกรณีมี 100 อุปกรณ์ จะใช้เวลาเกือบ 4 วันเลยทีเดียว
  • AMF Solution: เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการเพิ่มค่า Configuration สามารถจัดทำได้จากส่วนกลางคือ AMF Master
   และส่งคำสั่งที่สร้างไว้ จะกระจายไปยังอุปกรณ์ปลายทาง ที่กำหนดไว้ โดยใช้เวลาไม่ถึง 30 นาทีกับจำนวนอุปกรณ์ 100 ตัว
 • Unified Security
  • Problem: กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย เช่น Network Virus โจมตีไปทั่ว Network หรือมีข้อมูลขยะจำนวนมาก
   ในระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบมีความต้องการที่จะปิดช่องโหว่ของอุปกรณ์ให้ทันท่วงที แต่ไม่สามารถทำได้ทันต่อเหตุการณ์
  • AMF Solution: การปิดช่องโหว่ สามารถกระจายไปยังทุกอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดย AMF Master สั่งการไปยังทุกๆอุปกรณ์ให้
   Update ค่า Configuration ที่ใช้ในการป้องกันการโจมตี

 

- Configuration backup and recovery

 

 • AMF Auto-Backup
  • Problem: การ Backup ค่า Configuration ของอุปกรณ์ให้ update เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ถือเรื่องสำคัญ แต่มักจะถูกละเลย
   เนื่องจากใช้เวลามาก และยุ่งยากในการจัดทำ ส่งผลให้ ใช้เวลาเพิ่มขึ้นเมื่อมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
  • AMF Solution: ผู้ดูแลระบบสามารถตั้ง ตารางเวลาในการ backup ทั้งค่า Configuration และ Firmware โดยสามารถเก็บ
   เป็นหลายๆ Version ได้โดยพร้อมใช้งานทันทีเมื่ออุปกรณ์มีปัญหา
 • AMF Auto-Recovery
  • Problem: อุปกรณ์เสียหายคือฝันร้ายของผู้ดูแลระบบอย่างแท้จริง นอกจากจะต้องหาอุปกรณ์มาเปลี่ยนยังต้องตั้งค่า Configuration ใหม่
   เวลาที่ใช้สำหรับตั้งค่า อย่างน้อย 4-8 ชั่วโมงต่ออุปกรณ์ ถ้านับรวมมูลค่าความเสียหายทางธุรกิจเมื่อระบบต่างๆหยุดชะงัก Cost ยิ่งสูง
   จนบางทีไม่อาจประเมิณค่าความเสียหายได้
  • AMF Solution: ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีหลังจากเปลี่ยนอุปกรณ์เข้าไปแทนอุปกรณ์เดิมที่เสียหาย โดย AMF Master
   จะเป็นผู้จัดการตั้งค่า IP address และ Configuration ต่างๆ จนพร้อมใช้งานให้โดยอัตโนมัติอย่างแท้จริง
 • AMF Auto-Provisioning
  • Problem: เมื่อมีการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่เข้ามาในระบบ ผู้ดูแลระบบจะต้องเตรียมค่า Configuration และนำมาใส่ตัวอุปกรณ์
   ก่อนเข้าไปตั้งที่จุดติดตั้งจริง เสมือนว่า ทำงาน 2 ครั้ง และใช้เวลาเป็น 2 เท่า
  • AMF Solution: ผู้ดูแลระบบเพียงแค่ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ที่ยังไม่มีค่า Configuration ใดๆ แม้แต่ IP Address เข้าไป
   ในระบบ AMF Master จะค้นหาและเพิ่มเติมอุปกรณ์นั้น เข้าในระบบโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น ผู้ดูแลระบบสามารถส่งค่า
   Configuration ไปยัง อุปกรณ์ปลายทางได้อย่างง่ายดาย

 

- Rolling firmware upgrade

 

 • AMF Auto-Upgrade
  • Problem: ในบางองค์กร มีนโยบายปรับปรุง Software หรือ Firmware ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาด
   หรือช่องโหว่ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมาย การ Upgrade นี้ ใช้เวลามาก และยังทำให้เกิด Downtime ในขณะทำด้วย รวมถึง
   ความเสี่ยงต่างๆเมื่อทำการ Upgrade ไปแล้ว อาจส่งผลเสียหายต่อระบบอื่นๆ ตามมา
  • AMF Solution: AMF Master ทำการ Upgrade ด้วยวิธีอันชาญฉลาด คือ นอกจากสามารถตั้งเวลา upgrade
   เป็นช่วงเวลาได้แล้ว ยังสามารถเรียงลำดับการ upgrade เพื่อให้เกิด Downtime น้อยที่สุด กล่าวคือ จะทำการ upgrade
   จนอุปกรณ์ตัวแรกเสร็จสิ้น ก็จะสั่ง upgrade อุปกรณ์ตัวต่อไปโดยอัตโนมัติประหยัดกำลังคน และเวลาได้เป็นอย่างมาก

 

 

 

Credit: http://www.alliedtelesis.co.th/index.php?op=solution-detail&id=2